Etterutdanning studieåret 2024-2025

Tema for studieåret: Kropp og bevegelse i samspill og relasjon

NGI starter opp nytt etterutdanningsprogram høsten 2024. Utdanningen er toårig og vi tar imot søknader ett år av gangen. Det første året inneholder 4 obligatoriske samlinger a 2 dager, hvorav 2 samlinger i høstsemesteret og 2 i vårsemesteret. I tillegg er veiledning i små grupper en del av utdanningen og settes opp med 3 timers veiledning 4 ganger i løpet av studieåret. 

Hvert studieår i utdanningen tar for seg et konkret tema som belyses fra forskjellige sider. 
Første samling er en innledning til tema, i de neste to samlingene spisses det mer konkret tematisk og i siste samling trekkes trådene sammen og ser det hele i en sammenheng.

For studieåret 2025-26 blir det satt opp et nytt tema og mer informasjon om dette kommer.

Studenter som har fullført etterutdanningen med 2 år fra 2024-26 vil kvalifisere for å søke veilederutdanningen ved NGI.  

 

© Illustrasjon: Erik Tresse

Timeplan for skoleåret 2024-2025

Gro Skottun, 13-14 oktober 2024

Varhet på kropp og bevegelse

I denne samlingen utforsker vi hvordan økt varhet og oppmerksomhet kan lede til større bevissthet om situasjonen vi eller våre klienter er i, og hvilke valg vi har. Å utvikle en økt varhet på kroppslige fornemmelser, pust, følelser og tanker og på klientens forskjellige uttrykksformer er en pågående og aldri avsluttet prosess. Etter mange år som terapeut slutter jeg aldri å undre meg over alle mulighetene vi har til å støtte og utfordre i en terapisituasjon når vi er vare og oppmerksomme.

I denne samlingen vil jeg dele mine erfaringer med  hvordan bli var og oppmerksom på kropp og bevegelser gjennom forskjellige former for kroppsorientert terapi, meditasjon, Feldenkrais metoden, Alexanderteknikk og trening. Jeg vil bruke forskjellige varhetsøvelser, utforske forskjellen mellom å gjøre øvelser og eksperimenter og gjøre demonstrasjoner som tydeliggjør dette. Det blir også tid for deltagerne til å arbeide som terapeut, klient og observatør.

Om Gro Skottun:

Gro Skottun (f.1945) var med på å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986 hvor hun i dag er førstelektor. Gro er utdannet sosionom (1970), gestaltterapeut (1990) med 3-årig etterutdanning ved Multi-di-Mens i Nederland og har en MSc i Gestalt Psychotherapy fra England (2004). Gro oppnådde tittelen førstelektor i desember 2011.Gro har undervist internasjonalt i mange år, hovedsakelig ved instituttene i Praha og Budapest der NGI har hatt ansvar for undervisningen.

 

Camilla Weedon, 29-30 november 2024

Å gjenkjenne og utforske kropp, pust og følelser i arbeide med klienter.

Vi skal gjennom øvelser erfare det å legge merke til og oppdage forskjeller og sammenhenger i kroppen ved å utforske kropp, pust og følelser og erfare kroppens balanse, stabilitet og fleksibilitet

Vi vil fokusere på hva vi legger merke til i oss selv og hos våre klienter og hvordan vi gjennom økt varhet kan stole på egne opplevelser.

Det er en myte at vi og våre klienter skal ha fokus på avspenning. Å være anspent og avspent hører sammen, vi trenger begge deler. Vi trenger også et emosjonelt og et muskulært forsvar. Samtidig kan vi øve på å gi slipp, for så gi plass til de følelsene som kan dukke opp.

Kilder og inspirasjon er hentet fra psykomotorisk behandling ved Trygve Braatøy, Aadel Bülow-Hansen og Berit Bunkan samt Psykiater Wilhelm Reich.

Om Camilla Weedon:

Camilla Weedon (f.1968) er veileder ved NGI`s terapiutdanning. Hun er utdannet gestaltterapeut fra NGI (2006) og har utdannelse som VIVAT instruktør, førstehjelpskurs i selvmordsfare. I tillegg har hun Somatic Experience traumeutdannelse  (2018) og utdannelse som instruktør i mindfullness.  Hun har nettopp påbegynt en utdannelse i Developmental somatic psychotherpy hos Ruella Frank.

 

Vibeke Visnes, 24-25 januar 2025

Vi formes i relasjon

Dette er en introduksjonssamling til utviklingsteori i et gestaltperspektiv. Dr. Ruella Frank har forsket på spedbarn og mødres non-verbale kommunikasjon, deres bevegelsesmønster i samspill, og har, basert på dette, skapt en sammenhengende teori, som kan knyttes til all gestaltteori. Det handler om hvordan vi regulerer oss i våre omgivelser og søker relasjoner og kontakt.

I denne samlingen introduserer jeg de vesentligste begrepene hentet fra Ruella Frank´s teori; fundamentale bevegelser, dimensjoner og kvaliteter. Teorien er en praksis, ikke en teknikk, og læring skjer gjennom egne erfaringer. Samlingen er en kombinasjon av øvelser, egne prosesser og refleksjoner, der vi knytter teorien til erfaringer og hvordan vi kan bruke disse for egen utvikling og i terapirommet.

Om Vibeke Visnes:

Vibeke Visnes (f. 1967) er doktor i psykoterapi fra Metanoia Institute og Middlesex University i London (2022) og underviser ved grunnutdanningen på terapistudiet ved NGI. Vibeke har lang erfaring som privatpraktiserende gestaltterapeut og veileder og hun har tatt grunn-, etter- og veilederutdanning ved NGI. I tillegg har hun en MSc i Gestalt fra Metanoia Institute og Middlesex University, klinisk sertifisering som parterapeut ved det samme instituttet, Advanced training i Developmental Somatic Psychotherapy ved Center for Somatic Studies (Ruella Frank NY) og veilederutdanning ved Istituto di Gestalt (Margherita Spagnulo Lobb).

 

Hans Petter Frydenberg, 5-6 mai 2025

Kroppens form i, og utforming av, terapisituasjonen.

Vi starter disse dagene med hva som kan ligne en time hos Elsa Gindler, og gjør ‘Arbeit am Menschen’ sammen. Her i landet kalles tradisjonen ‘Spenningsregulering’. Jeg har selv praktisert siden tidlig 80-tall. Arbeidet har vært en inspirasjonskilde til mange av kroppsterapiene vi kjenner i dag. Laura Perls var elev av Gindler og bragte tilnærmingen til gestaltterapi.

Gestalterapiteoriens begrep ‘kontakt’, definerer vår terapiform. Det er som kropp jeg erfarer verden og skaper mening. Det er også som kropp jeg vet, handler og påvirker verden. Vi undersøker den spesifikke situasjonen der gestaltterapeut-kroppen og gestaltklient-kroppen er i kontakt. Den unike co-kreasjonen som oppstår i det terapeutiske møtet.

Mot bakgrunn av hvem du er som terapeut, blant annet med kunnskap fra denne etterutdanningen, inviteres du til å gi oppmerksomhet til din kliniske praksis.

Jeg vil dele av min erfaring fra 30 år i terapirommet. Viktige inspirasjoner til denne modulen er DSP-trening hos Ruella Frank og arbeidet jeg har gjort med meg selv i ulike terapi- og trenings-former.

Om Hans Petter Frydenberg:

Hans Petter Frydenberg (f.1961) har vært tilknyttet NGI siden 2006 og er i dag lærer ved NGIs terapi- og etter-utdanninger. Han har fagansvar og underviser ved skolens veilederutdanning.

Siden 1996 har han vært gestaltterapeut i egen praksis, og arbeider i dag med terapi, veiledning og kursvirksomhet.


Om veiledning: 
Veiledning i små grupper i tre timer med veileder. Tidspunkt for veiledning vil bli gitt ved studiestart.

Opptakskrav:

Fullført og bestått 4- årig grunnutdanning i gestaltterapi fra NGI eller tilsvarende gestalt institusjon.

Gjennomføring:

1 år- 4 samlinger a 2 dager à 16 timer og 4 ganger veiledning à 3 timer.

Undervisningstider: alle dager, 09.00-17.00.

Etterutdanningen er to-årig og du søker per. studieår.

Praktisk informasjon:

Pris: NOK 15 800,- inkludert veiledning

* Gjelder for studieåret 2024/2025

Registreringsavgift kr. 2900.- kommer i tillegg.

Sted: NGI

Søknaden behandles fortløpende og søknadsfrist er 1. september 2024

Inkludert i prisen:

  • Undervisning: 4 samlinger per studieår
  • Veiledning i gruppe: 4 ganger per studieår

Inkluderer ikke:

  • Litteratur
  • Registreringsavgift kr. 2900.-

Søk her

Informasjon til studenter som søker etterutdanningen høsten 2024.
Vi planlegger å arrangere en digital workshop med Dr. Ruella Frank våren 2025.
Dette er en workshop under samme tema som etterutdanningen det kommende studieår.

Studenter som deltar på etterutdanningen, kvalifiserer til å delta på denne workshopen og til redusert pris. Nærmere informasjon om workshopen samt om påmelding kommer.