Gestaltcoaching

NGI_coachingutdanningen_350x347

Vår erfaring er at ved «å starte med oss selv», altså utvikle bevissthet på egne erfaringer, vil vi bedre kunne veilede andre. I første år av utdanningen legges det derfor vekt på at coacher trenes opp til å bli oppmerksom og lydhør overfor egne fornemmelser, følelser og tanker.

Deltagerne starter allerede nå å praktisere coaching ved å øve med hverandre. Det andre året bygger på det første, men fokus flyttes da til relasjonen og samhandling mellom en selv som coach og omgivelsene. Studenten skal praktisere som coach med veiledning av høyskolen i det 2. året av utdanningen.

Studiets målgruppe er ledere, personalansvarlige, veiledere, rådgivere, organisasjonskonsulenter, headhuntere, karriereplanleggere og andre som ønsker å lære coaching.

År 1

Studieavgift pr. år*
46.500,-

Omfang
2-åring deltidsutdanning

Studieplan

Studiepoeng
60

Søknadsfrist
15. august 2019

Oppstart
September 2019

Studiested
Oslo

Timeplan
2019/2020

 


* Gjelder for studieåret 2019/2020
Registrering- og avgift til studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Emne: Teori og metode i gestaltorientert praksis

 • Kunnskap om sentrale begreper i gestaltteorien
 • Kunnskap om hvordan mennesker påvirker og blir påvirket i møte med andre
 • Personlig utvikling og mestring

Studentene lærer de grunnleggende prinsippene for gestaltorientert tilnærming. Erfaringsbaserte metoder anvendes for å utvikle studentens kunnskap om gestaltteoriens prosesstenking, og om hva som skjer i møtet mellom to personer eller i møtet mellom en person og omgivelsene f. eks bedriftskulturen.

Å utvikle evnen til kontakt med andre mennesker forutsetter evne til kontakt med en selv. Denne kontakten oppøves ved oppmerksomhet på egne reaksjoner og strategier, og er grunnlaget for kontakt med andre mennesker. Studentene vil også lære om de mekanismer som hindrer kontakt.

År 2

Tema: Ferdigheter og egenskaper i gestaltorientert praksis

Studenten skal utvikle evnen til å:

 • være i dialog
 • støtte andre
 • skille mellom arbeidslivsrelaterte og private problemstillinger
 • arbeide med konflikter
Andre temaer:
 • sinnelagsetikk
 • hierarki, holarki
 • muligheter og begrensninger
 • grupper og team
 • å arbeide med eget menneskesyn

Prinsippene for prosesstenking utdypes. Fokus flyttes fra oppmerksomhet på en selv til relasjon mellom coach og mottaker av coaching. Dette året undervisers det også om aktuelle problemstillinger, f. eks utbrenthet, konflikter, undertrykking, sexpress, frustrasjon og syndebukkfenomener. Vi bruker faktafremstilling som bakgrunn til å jobbe prosessorientert.

Studenten lærer å skille mellom innhold og måten innholdet presenteres på. Innholdet er interessant, men i gestalt er det fremstillingsmåten coachere først og fremst er opptatt av. Det er ved å undersøke måte og form at mulighet for endring ligger. Utfordringen er derfor å støtte ledere og ansatte til å oppdage sin egen måte å uttrykke seg på. Studenten lærer å bruke det han/hun oppfatter av innhold og bruke dette til å synliggjøre formen. Denne tilnærmingen er konsentrert om nuet, og kalles derfor å gå fra «der og da», til «her og nå».

Utdanningen gir deg muligheten til å styrke din profesjonelle identitet som veileder, coach, konsulent eller rådgiver. Du vil lære en metode som hjelper deg til å øke sansevarheten for det som skjer i øyeblikket og kunne bruke det du opplever konstruktivt.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Offentlig godkjenning
Fullført studium gir 60 studiepoeng.
Studiet er godkjent for søknad om lån og stipend fra Lånekassen.
Søke stipend og lån til utdanning?

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Gruppeveiledning i 2. år
– Veiledning på oppgave i 2. år
– Kompendium
– Eksamensavgift for 1. forsøk av års avsluttende eksamen i 1.år
– Årsabonnement av Norsk Gestalttidsskrift

Studieavgiften justeres vanligvis noe hver høst ved oppstart av nytt studieår.

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur utenom kompendium
– Egenterapi/coaching
– Registreringsavgift på kr. 2900.-. Kun første studieår.
– Avgift til studentsamskipnaden
– Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 2. år kr. 1250.- per eksamen.
– Eksamensavgift hvis eksamensforsøk 2. og 3. benyttes.

 

Studiemåter og undervisningsmetoder

Erfaringsbaserte læring
Det er egne erfaringer og opplevelser som ligger til grunn for innsikt og ny erkjennelse. I undervisningen brukes derfor ulike praktiske, erfaringsbaserte øvelser som er utviklet med tanke på arbeidslivet. Studenten skal derfor både ha individuell coaching og praktisere som coach i løpet av studiet. Studentene veiledes til oppmerksomhet på egne holdninger og personlige prosesser. De bruker seg selv, sin egen arbeidslivs historie og egne problemer knyttet til arbeidsplassen under innlæringen.

Innlæring av teori
Det forutsettes at studenten leser den anbefalte litteraturen. Hva den enkelte ellers trenger for å tilegne seg og integrere kunnskapen om gestalt, er individuelt og er en del av den personlige prosessen de to årene.

Gruppearbeid
Undervisningsgruppen brukes som arbeidsmodell for studentenes egen virkelighet. Her blir den enkelte både kjent med egne interaksjonsmønstre og invitert til å prøve ut nye former for sosial atferd. Innsikt i gruppeprosesser, det som skjer der mange mennesker møtes, læres ved oppmerksomhet på egen deltagelse i gruppen og ved at erfaringene relateres kontinuerlig til teorien.

Rapportskriving
Studenten skal det første året skrive rapport fra hver samling. Et av kravene til å bli coach er at vedkommende lærer ta «metaposisjon». Med dette menes at studenten er i stand til å se seg selv utenfra og beskrive sin egen situasjon. Rapportskriving er et ledd i denne læringen. Rapporten sendes faglærer og brukes i skolens vurdering av studentens utvikling, som tilegg til erfaringene hovedlærer/lærer gjør seg av studenten gjennom skoleåret.

Individuell- og gruppeveiledning
Første år er studentene pålagt 30 timer obligatorisk individuell coaching/terapi. Hensikten er å utvikle innsikt i egen personlig prosess, og få erfaring fra rollen som mottager av coaching/terapi. Studentene må selv dekke de kostnader dette medfører.

Andre år skal studentene motta 24 timer obligatorisk veiledning på sitt eget arbeide som coach. Denne veiledningen foregår i gruppe. Studenten skal her presentere situasjoner og problemstillinger fra sin egen praksis som coach. Denne veiledningen er inkludert i studieavgiften.