Filosofi

Illustrasjonsbilde v/Erik Tresse
Illustrasjonsbilde v/Erik Tresse

NGI ønsker å spre gestalt til flest mulig samtidig som den faglige kvaliteten sikres. Det er viktig for oss å ha høy faglig kvalitet. Det er bakgrunnen for at NGI følger de faglige kriteriene som de europeiske fagorganisasjonene «European Association for Gestalt Therapists» (EAGT) og «European Association for Psycotherapists» (EAP) fremsetter. NGI er ett av to skandinaviske gestaltinstitutter som er fullt godkjent av EAGT og EAP som «Training institute» (EAGTI og EAPI).

Faglig anerkjennelse

NGI har to utdanningstilbud som er godkjent av norske myndigheter ved NOKUT. Den faglige kvaliteten har vært viktig for NGI å dokumentere utad. Internt jobbes det kontinuerlig med å forbedre eksisterende og fremtidige tilbud.

Nå mange

Det hjelper lite å ha høy faglig kvalitet hvis ingen benytter seg av tilbudene. NGI ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å lære om gestalt og benytte det i sitt daglige liv, privat og profesjonelt. For at dette skal skje, har NGI tilstrebet å holde utdanningen på et så lavt kostnadsnivå som mulig. Samtidig er det viktig at klassene ikke blir for store. NGI har hatt utdanningstilbud i flere byer i Norge og i 2015 ble all undervisning lagt til Oslo.

Økonomi

NGI fokuserer på det faglige fremfor å bygge en stor organisasjon. Administrasjonen er liten med under 4 årsverk til å betjene 300 studenter, og det fokuseres på å holde kostnadene nede, slik at størst mulig del av skolepengene brukes til utdanningstilbudene og dermed kommer studentene direkte til gode. NGI ønsker å ha full kontroll på den faglige utviklingen og har derfor valgt ikke å søke om statsstøtte. En eventuell statstøtte kan legge føringer for den utviklingen og det tempoet NGI ønsker. Økonomisk befinner dermed NGI seg i en sårbar stilling som 100 % finansiert gjennom skolepenger, men friheten til en utvikling i henhold til gestaltprinsippene er viktigere enn en sikrere økonomi med en annen eier.

Organisasjonen

NGI benytter gestaltteorien i sin tilnærming til egen organisasjon og i utdanningen som tilbys. Sentralt står prosessorientert tilnærming, vektlegging av relasjoner og egenutvikling. I NGI vil aldri et utdanningstilbud være statisk, men i stadig endring i takt med samfunnet rundt oss og i forhold til ny kunnskap. NGI tror på vekst og utvikling og praktiserer dette i organisasjonen, hvor det er nært samarbeid med eksterne fagstab og studenter.

Samarbeid og relasjoner

NGI bidrar aktivt til samarbeid og relasjoner ved å delta nasjonalt og internasjonalt. NGIs representanter har innehatt styreverv i EAP, EAGT, SABORG, NGF og NFP. NGI har aktivt bidratt til å skape sterke fagfelt hvor de tidligere ikke har eksistert, og har vært med på å starte NGF, NFP og et institutt i Tsjekkia. For tiden driver NGI utdanning i gestaltterapi i Budapest, da i samarbeid med Hungarian Gestalt Assosiation hvor intensjonen er å bidra til at det opprettes et gestaltinstitutt i Ungarn.

NGI samarbeider aktivt med høgskoler og studenter i Oslo og Akershus gjennom Samarbeidsutvalget i studentsamskipnaden SiO.