Gestaltterapi

NGI_terapiutdanningen_350x350Vår utdanning i gestaltterapi er et tilbud til deg som allerede arbeider med mennesker og som har lyst til å jobbe mer kreativt og med en større helhetsforståelse.

Terapistudiet ved NGI bidrar til verdifull kompetanse i arbeidslivet, og hjelper deg å bli tryggere i din egen rolle og i samspill med medarbeidere, kunder eller klienter – uansett hvilken bransje du jobber i.

Utdanningen retter seg mot deg som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder og som ønsker en utdanning innen gestaltterapi. Målet kan være å ha klienter i egen praksis, og/ eller for å utvikle den jobben du allerede har.

Gjennomføring

Pris pr. studieår*
68 000,-

Omfang
4-årig deltids utdanning
Studieplan

Studiepoeng
120

Søknadsfrist

1. juni 2024

Oppstart
September 2024

Studiested
Sandvika

Timeplan

Timeplan 2024-2025

* Gjelder for studieåret 2024/2025
Registrering- og avgift til studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Utdanningen består av ni samlinger i Oslo pr. skoleår.
Du kan søke deg til undervisning som er lagt i forbindelse med helg, fredag og lørdag, og en gang pr. semester starter undervisningen allerede torsdag ettermiddag.

Du kan også søke deg til undervisning som går midt i uken, tirsdag og onsdag, og en gang pr. semester starter undervisningen mandag ettermiddag.

I tillegg er det samling i kollokviegruppe mellom hver undervisningsbolk. I andre, tredje og fjerde studieår er det også gruppeveiledning i tillegg til undervisningen. Det forutsettes at studenten jobber med mennesker i løpet av studietiden, da det er krav til praksis i tredje og fjerde studieår. I tredje og fjerde studieår kan studenter som har fått skolens tillatelse, arbeide med klienter i egen praksis, da under skolens veiledning.

Krav til læreterapi

Det er krav til 70 timer læreterapi med en gestaltterapeut MNGF under utdanningen. Før studenter begynner å ta en-til-en klienter i praksis, skal studenter ha blant annet gjennomført minst 30 timer individuell læreterapi. Utover dette kan opptil 30 timer av det totale timeantallet være gruppeterapi (det er ikke krav til gruppeterapi).

En terapitime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltterapi hos Gestaltterapeut MNGF i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 20 timer av det totale kravet på 70 timer.

Studiets oppbygning

År 1: Egenprosess og personlig utvikling

Innføring i de viktigste prinsippene i gestalt, gestaltterapiens historie og grunnleggende gestaltterapeutiske teorier. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og egen utvikling knyttet til teorien.

År 2: Mellommenneskelig prosess

Fordypning og innføring i gestalt som metode. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av gestaltteorien. Fokus rettes på studenten som deltaker i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt.

År 3: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 1

Terapeutiske ferdigheter innøves og utdypes, og studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Det blir en fordypning i gestaltterapeutiske metoder. Fokus flyttes fra mellommenneskelig prosess til dialog med klienten. Studenten skal begynne å ha klienter fra og med dette skoleåret under veiledning fra NGI.

År 4: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 2

Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående årene sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring og menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra NGI, og skriver den studieavsluttende eksamensoppgaven.


Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende treårig høyere utdanning, og relevant arbeidserfaring med mennesker.

Søkere som ikke oppfyller bachelor kravet kan vurderes på grunnlag av annen høyere utdanning og realkompetanse.

Overgangsordning

Studenter som har fullført og bestått 2-årig coachingutdanning ved NGI kan søke seg direkte til terapiutdanningens 2. studieår om opptakskravene til terapiutdanningen ellers innfris.

Studenter som søker seg inn i terapiutdanningen samme år som coachingutdanningen avsluttes, vil få med seg 20 timer egencoaching hos Gestaltcoach MGPO.

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Gruppeveiledning i 2., 3. og 4. år*
– Veiledning på oppgave i 4. år
– Kompendium
– Eksamensavgift for 1. forsøk av års avsluttende eksamen i 1., 2. og 3. år

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur utenom kompendium
– Læreterapi (min 70 timer i løpet av utdanningen)
– Registreringsavgift på kr. 4900.-. (Betales kun det første året.)
– Semesteravgift til studentsamskipnaden (SiO)
– Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 4. år kr. 1500.- per eksamen.
– Eksamensavgift hvis eksamensforsøk 2. og 3. benyttes.

Studieavgiften økes noe hver høst ved oppstart av nytt studieår. Beløpet vil tilsvare minimum konsumprisindeksen.

*For 3. og 4. studieår økes studieavgiften ytterligere med kr. 2500 per semester på grunn av veiledning.

Offentlig godkjenning
Fullført studium gir 120 studiepoeng.
Studiet er godkjent for søknad om lån og stipend fra Lånekassen.
Søke stipend og lån til utdanning?

Faglig innhold

NGI tilfredsstiller kravene til faglig innhold fra de to europeiske fagorganisasjonene, European Association of Psychotherapy (EAP) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT). NGI er godkjent «Training Institute» av begge organisasjonene og er dermed godkjente EAGTI og EAPI.

Det faglige innholdet i den 4-årige utdanningen ble opprinnelig hentet fra den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens) av tidligere rektor ved NGI, Daan van Baalen. Grunnleggeren av denne skolen hadde lært gestaltterapi av en av gestaltteoriens grunnleggere, Fritz Perls, og hans nære etterfølgere. NGI blir påvirket og inspirert gjennom forskning, nyere gestaltlitteratur, deltakelse på kurs og konferanser i inn og utland. NGI utvikler også gestaltteorien ved å utgi publikasjoner og gi forelesninger.

Medlemskap

Fullført utdanning gir deg grunnlaget for å søke medlemskap i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), Europen Asscoiation of Psychotherapy (EAP) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT).

Den fireårige terapiutdanningen innfrir et av kriteriene som stilles for å oppnå European Certificate of Psychotherapy (ECP).