Forskning og utvikling (FoU)

NGI_FoU_350x233

OECD har gjennom Frascati-manualen (2002) fastsatt internasjonale retningslinjer for avgrensning og klassifisering av forsknings- og utviklingsarbeid (FoU):

FoU er definert som en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap,- herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.

FoU-virksomheten ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) skal generere ny kunnskap innen utvalgte områder som er viktige for at høyskolen kan utvikle studietilbud som samsvarer med kompetansebehovene i samfunnet. Det er utviklet en strategi- og handlingsplan for FoU-virksomheten. FoU- arbeidet ledes av et forskningsutvalg med professor Vikram Kolmannskog som ansvarlig.

CORE og bruk av «gestaltdiagnoseskjema»

CORE står for Clinical Outcomes Routine Evaluation og er et verktøy for kartlegging og måling av behandlingsresultater i psykoterapi som ble utviklet på slutten av 90-tallet i England. Det er det mest brukte verktøyet av denne typen i helsevesenet i England, er i bruk over hele verden og er oversatt til 20 språk, også norsk. Det er forsket mye på effekten av gestaltterapi i utlandet, inkludert England, men slik forskning har manglet i Norge.

Gjennom et prosjekt ledet av førstelektor Daan van Baalen har CORE de siste årene blitt brukt for løpende evaluering av behandlingsresultater ved gestaltterapi. Først ble det gjennomført et pilotprosjekt med fire gestaltterapistudenter som brukte skjemaet med sine klienter. Dette resulterte i en artikkel i Norsk Gestalttidsskrift høsten 2015 skrevet av Daan van Baalen, prorektor Gro Skottun og Heidi Mjelve, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO.

I en videreutvikling av prosjektet har ferdig utdannede terapeuter brukt to vurderingsskjemaer. Det første skjemaet er CORE, som klienten fyller ut før terapitimen, det andre er et gestaltdiagnose- eller vurderingsskjema terapeuten fyller ut etter timen. Gestaltdiagnoseskjemaet er utviklet av Daan van Baalen og har vært brukt i undervisningen av studenter ved NGI siden ca. år 2000. Skjemaet bygger på grunnleggende teorier i gestaltterapi. Det er stor faglig enighet blant gestaltteoretikere at det er behov for å kunne evaluere og vurdere terapiforløp uten å måtte bruke psykiatriske diagnoser. Hensikten med dette forskningsprosjektet har vært å validere NGI sitt eget gestaltdiagnoseskjema ved at det har blitt brukt parallelt med CORE-skjemaet. Dette prosjektet er nå i sluttfasen.

Daan van Baalen planlegger nå et prosjekt der coach- og terapistudenter bruker gestaltdiagnoseskjemaet. Han ønsker også å gjennomføre et prosjekt der skjemaet benyttes av gestaltterapeuter i andre land, som Ukraina og Italia. I forbindelse med sitt forskningsprosjekt
A Gestalt Model of Domains in Couples Work, tilpasser nå høyskolelektor Vibeke Visnes gestaltdiagnoseskjemaet til arbeid med par. Dette skal benyttes i kasusstudier.

Sammenheng mellom FOU og utdanningen ved NGI

Undervisningen ved NGI er forskningsbasert, dvs. basert på forskning om gestaltterapi og – coaching. Studentene får systematisk innføring i FoU i undervisningen. En del av studentene har vært med i FoU-prosjekter. Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode er integrert i studieplanen. Gjennom studiets arbeidsmåter legges det til rette for at studentene utvikler kritisk forståelse for forskning og at de kan anvende forskningsbasert kunnskap, reflektere kritisk over egen og andres forskning om gestaltterapi og gestaltorientert coaching og vise evne og vilje til kontinuerlig læring og utvikling av gestaltpsykoterapi og gestaltcoaching.

Professor Vikram Kolmannskog har gjennomført en rekke studier i samarbeid med studenter for å bedre utdanningen. Han har særlig vært opptatt av å øke bevisstheten rundt kjønns- og seksualitetsmangfold i terapi og terapiutdanningen. Han har også vært opptatt av å øke bevisstheten rundt den økologiske krisen vi befinner oss i og hvordan terapi og terapiutdanningen kan bidra til å adressere denne. Kolmannskog forsker også på den akademiske studentoppgaven som terapistudentene må skrive siste året. Dette har resultert i en rekke artikler, inkludert i Norsk Gestalttidsskrift.

I mars 2019 fikk Kolmannskog som da var førsteamanuensis opprykk til dosent i gestaltterapi på basis av omfattende vitenskapelig og pedagogisk arbeid. Gestaltterapistudenter og ferdig utdannede gestaltterapeuter som gjennomfører gestaltrelaterte master- eller doktorgradsprosjekt ved annen utdanningsinstitusjon kan søke om Kolmannskog vil være (bi-)veileder; dette må skje i samarbeid med den andre utdanningsinstitusjonen. (NGI tilbyr for tiden ikke egne master og doktorgradsprogrammer.)

FoU-formidling

Ved siden av utdanning og forskning er formidling et viktig mål for NGI.

NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift. Tidsskriftet er godkjent som publiseringskanal på nivå 1. Godkjenningen betyr at det blir meritterende (kompetansegivende for forfatter) for dem som publiserer artikler som er fagfellevurdert i Norsk Gestalttidsskrift og at det som publiseres holder et høyt akademisk nivå. Flere av NGIs lærere og studenter, både nåværende og tidligere, har gjennom årene publisert artikler i dette tidsskriftet. Artiklene har ofte utgangspunkt i kasusstudier – praksisbasert fra eget klientarbeid.

Lærere ved NGI har gjennom årene publisert vitenskapelige artikler i internasjonale gestalttidsskrifter som British Gestalt Journal og Gestalt Review.

Fagbøker om gestalt

Prorektor Gro Skottun og høyskolelektor Åshild Krüger utga i 2017 boka Gestaltterapi. Lærebok i teori og metode på Gyldendal Akademiske. Boka er oversatt til engelsk og planlegges utgitt høsten 2020 av Routledge med tittelen Gestalt Therapy Practice. Theory and Experiential Learning.

Professor Vikram Kolmannskog har skrevet boka Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi, utgitt på Flux forlag i 2015 og senere på engelsk av Routledge i 2018.

NGI har inngått et samarbeid om bibliotekstjenester for våre studenter og ansatte med VID Diakonhjemmets Høgskole.

Samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

NGI har gjennom mange år samarbeidet med internasjonale fagmiljøer innenfor psykoterapi og utdanning. Dette har blant annet resultert i omfattende internasjonalt samarbeid innenfor lærerutveksling. Dette er særlig synlig i etterutdanningene i gestaltterapi ved NGI, hvor anerkjente lærere i gestaltterapi fra Tyskland, Italia, England, Frankrike, Sverige og USA underviser. På sin side har NGI bidratt til å utvikle og etablere gestaltinstitutter i Ungarn og Tsjekkia.

Lærere ved NGI har gjennom årene undervist i mange land: Storbritannia, Belgia, Nederland, Frankrike, Hellas, Israel, Makedonia, Polen, Russland og Sverige.

Ledelse og lærere ved NGI deltar aktivt i flere internasjonale foreninger for gestalt psykoterapi. Det gjelder blant annet European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT), Federation Internationale des Organismes de Formation a la Gestalt (FORGE).

Ledere og lærere ved NGI deltar også aktivt i ulike internasjonale gestaltfaglige konferanser.

Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT

Professor ved NGI, Vikram Kolmannskog, ble tildelt Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT. Dette skjedde på den internasjonale gestaltkonferansen på Taormina, Sicilia, i september 2016. Vikrams prosjekt ble fagfellevurdert og deretter presentert i form av en plakat på konferansen. Prosjektet omhandler kjønnsidentitet og gestaltterapi, og viser særlig viktigheten av fenomenologi og polaritetsteori i arbeid med en gruppe transpersoner.

Boknytt!

Queering Gestalt Therapy: An Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy

The first peer-reviewed book of its kind, this important volume addresses a current gap in the field of gestalt therapy: that the practice—and psychotherapy more broadly—still suffers from pervasive hetero- and cis-normativity. This book offers gestalt-therapy-based research and training material on gender, sex, and relationship diversity (GSRD), including chapters on a variety of GSRD issues and how therapists can become more GSRD-sensitive. The contributors position themselves across the www.routledge.com