Forskning og utvikling (FoU)

NGI_FoU_350x233

OECD har gjennom Frascati-manualen (2002) fastsatt internasjonale retningslinjer for avgrensning og klassifisering av forsknings- og utviklingsarbeid (FoU):

FoU er definert som en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap,- herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.

 

FoU-virksomheten ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) skal generere ny kunnskap innen utvalgte områder som er viktige for at høyskolen kan utvikle studietilbud som samsvarer med kompetansebehovene i samfunnet. Det er utviklet en strategi- og handlingsplan for FoU-virksomheten. FoU- arbeidet ledes av et forskningsutvalg med Rektor som ansvarlig.

FoU-profil og satsningsområder

FoU-arbeidet skal styrkes innenfor de satsningsområdene som for NGI er viktige og relevante. Et av områdene er psykiske lidelser og gestaltterapi:

Det er viktig for NGI å forske på gestaltterapeuters behandling av klienter med psykiske lidelser for å synliggjøre hvordan dette arbeidet utføres, hvor stort omfanget er og effekten av det. Høyskolen ønsker gjennom sin forskning å synliggjøre klienters egen opplevelse av terapiforløpet og i hvilken grad terapien har påvirket klientens livssituasjon. Målsettingen er å drive med behandlingsforskning, med andre ord å synliggjøre hva det er ved den terapeutiske metoden som bidrar til hensiktsmessige endringer i klientens liv. Denne type forskning er under utvikling ved NGI, ledet av prorektor Gro Skottun.

CORE

NGI tar i bruk et instrument for evaluering av behandlingsresultater i psykoterapi, utviklet i Storbritannia i slutten av 1990-tallet, CORE . Dette står for Clinical Outcomes in Routine Evaluation og er et internasjonalt anerkjent evalueringsverktøy. Det er oversatt til 20 språk og validert i Norge av Universitetet i Tromsø, Institutt for psykologi.

CORE brukes ved NGI for evaluering av behandlingsresultater ved bruk av gestaltterapi. Det langsiktige målet er at CORE skal kunne bidra til å:

  • Øke klientens innsikt i terapiforløpet
  • Understøtte dialogen mellom klient og terapeut
  • Øke kunnskap om bruk av gestaltterapi
  • Øke kvaliteten på den gestaltterapeutiske metoden
  • Utvikle brukbar database for ulike typer forskning
  • Legge til rette for kommunikasjon med andre fagmiljøer innen psykoterapi
  • Øke omdømmet for gestaltterapi

CORE vil også kunne være et viktig bidrag til forskning der man ønsker å sammenlikne behandlingsresultater ved ulike psykoterapeutiske metoder.

Ansvarlig for implementering og utvikling av bruk av CORE ved NGI er tidligere rektor, nå
førstelektor ved høyskolen, Daan van Baalen.

 

Sammenheng mellom FOU og utdanningen ved NGI:

Undervisningen ved NGI er forskningsbasert, dvs. basert på forskning om gestaltterapi og – coaching. Studentene får systematisk innføring i FoU i undervisningen. En del av studentene har vært med i FoU-prosjekter, blant annet i et pilotprosjekt i samarbeid med Bastøy Fengsel. Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode er integrert i studieplanen. Gjennom studiets arbeidsmåter legges det til rette for at studentene utvikler kritisk forståelse for forskning og at de kan anvende forskningsbasert kunnskap, reflektere kritisk over egen og andres forskning om gestaltterapi og gestaltorientert coaching og vise evne og vilje til kontinuerlig læring og utvikling av gestaltpsykoterapi og gestaltcoaching.

 

FoU-formidling

Ved siden av utdanning og forskning er formidling et viktig mål for NGI.

NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift. Tidsskriftet er godkjent som publiseringskanal på nivå 1. Godkjenningen betyr at det blir meritterende (kompetansegivende for forfatter) for dem som publiserer artikler som er fagfellevurdert i Norsk Gestalttidsskrift og at det som publiseres holder et høyt akademisk nivå. Flere av NGIs lærere og studenter, både nåværende og tidligere, har gjennom årene publisert artikler i dette tidsskriftet. Artiklene har ofte utgangspunkt i kasusstudier – praksisbasert fra eget klientarbeid.

Lærere ved NGI har gjennom årene publisert vitenskapelige artikler i internasjonale gestalttidsskrifter som British Gestalt Journal og Gestalt Review.

Lærere og studenter publiserer også artikler og andre innlegg i Gestalt, – et magasin om psykoterapi fra Norsk Gestaltterapeut Forening.

 

Fagbøker om gestalt

Prorektor Gro Skottun og høyskolelektor Åshild Krüger skriver lærebok i gestaltterapi som planlegges utgitt på Gyldendal Akademisk våren 2017.

NGI har inngått et samarbeid om bibliotekstjenester for våre studenter og ansatte med VID Diakonhjemmets Høgskole.

 

Samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

NGI har gjennom mange år samarbeidet med internasjonale fagmiljøer innenfor psykoterapi og utdanning. Dette har blant annet resultert i omfattende internasjonalt samarbeid innenfor lærerutveksling. Dette er særlig synlig i etterutdanningene i gestaltterapi ved NGI, hvor anerkjente lærere i gestaltterapi fra Tyskland, Italia, England, Frankrike, Sverige og USA underviser. På sin side har NGI bidratt til å utvikle og etablere gestaltinstitutter i Ungarn og Tsjekkia.

Lærere ved NGI har gjennom årene undervist i mange land: Storbritannia, Belgia, Nederland,Frankrike, Hellas, Israel, Makedonia, Polen, Russland og Sverige.

Ledelse og lærere ved NGI deltar aktivt i flere internasjonale foreninger for gestalt psykoterapi. Det gjelder blant annet European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT), Federation Internationale des Organismes de Formation a la Gestalt (FORGE).

Ledere og lærere ved NGI deltar også aktivt i ulike internasjonale gestaltfaglige konferanser.

 

Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT

Førsteamanuensis ved NGI, Vikram Kolmannskog, ble tildelt Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT. Dette skjedde på den internasjonale gestaltkonferansen på Taormina, Sicilia, i september 2016. Vikrams prosjekt ble fagfellevurdert og deretter presentert i form av en plakat på konferansen. Prosjektet omhandler kjønnsidentitet og gestaltterapi, og viser særlig viktigheten av fenomenologi og polaritetsteori i arbeid med en gruppe transpersoner.