Om oppgaveskriving – den akademiske fagskrivinga

I en akademisk oppgave skal du finne og bruke ulike kilder og kunnskap knyttet til din problemstilling. Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder.

Merk deg at informasjonskompetanse er vesentlig for oppgave- og fagskriving
Informasjonskompetanse handler om evne til å søke og finne informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke informasjonen i egen kunnskapsutvikling.