Gestaltcoaching

NGI_coachingutdanningen_350x347

Gestalt som metode for å jobbe med endring i organisasjoner har eksistert i over 40 år. I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. Forsvaret var blant de aller første som tok metoden i bruk i sin lederopplæring. Senere har den bredt om seg til ulike lederutviklingsprogrammer, til store virksomheter og ikke minst til privatpraktiserende konsulenter og coacher. Gestaltfagets relasjonelle fokus gir deg kompetanse til å styrke den psykologiske tryggheten i organisasjonen. Vår tids stadig raskere endringstakt, bidrar til at metoden har blitt særlig etterspurt i organisasjoner hvor byråkrati og silotenkning må vike for flate strukturerer og agile arbeidsformer.

Studiets målgruppe er bred og favner alle som jobber sammen med andre. Det være seg endringsprosjekter og organisasjonsutvikling; som coach, veileder, konsulent eller leder. Eller innen salg og markedsføring, hvor samspill med andre er viktig for å nå resultater. Eller for deg som ønsker å bygge kompetanse for å gå inn i en jobb hvor de relasjonelle ferdighetene er i fokus.

Studiet er erfaringsbasert, slik at du bringer inn din egen erfaring og kontinuerlig utvikler denne ved å tilegne deg nye ferdigheter gjennom praksis og trening.

Studiet gir 60 studiepoeng og gir deg rett til å søke medlemskap i GPO. En medlemsforening for gestaltpraktiserende i organisasjoner.

År 1

Studieavgift pr. år*
68 000,-

Omfang
2-åring deltidsutdanning

Studieplan

Studiepoeng
60

Søknadsfrist

1.juli 2024

Oppstart
September 2024

Studiested
Sandvika

Timeplan

Timeplan 2024-2025

* Gjelder for studieåret 2024/2025
Registrering- og semesteravgift til studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Emne: Teori og metode i gestaltorientert praksis
Det første året blir det gitt innføring i gestaltcoaching som metode i arbeid med enkeltindivider, grupper og team. Det blir undervist i grunnleggende begreper i gestalt og den historiske bakgrunnen som gestalt bygger på. Det blir videre fokusert på hvordan ulike teorier og metoder fra gestalt brukes i arbeidet som coach og i organisasjonsutvikling. Videre vil du lære ulike prosessmodeller for endring og hvordan du som coach benytter disse i de ulike fasene i en endringsprosess. I tillegg til klasseromsundervisning skal du gå i individuell coaching. Både for å jobbe med egenutvikling og for å erfare gestaltcoaching i praksis.
År 2
Emne: Ferdigheter og egenskaper i gestaltorientert praksis
Fokus i undervisningen det andre året er å erfare rollen som gestaltcoach gjennom praktisering, innøving av ferdigheter og fordypning i gestaltcoaching som metode. Allerede ved oppstart av studiets andre år vil du få mulighet til å ta i mot egne klienter i coaching. Erfaringen du tilegner deg fra dette arbeidet bringer du med deg i en veiledningsgruppe hvor du mottar veiledning sammen med andre studenter, slik at du utvikler kvaliteten på din praksis som coach. I år to undervises det også i ulike etiske aspekter ved coaching, og du arbeider med å integrere din tidligere utdanning, yrkes- og livserfaring med gestaltfilosofi og metodikk. I år to undervises det også videre i temaet grupper og hvordan jobbe med konflikter i grupper og team.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Offentlig godkjenning
Fullført studium gir 60 studiepoeng.
Studiet er godkjent for søknad om lån og stipend fra Lånekassen.
Søke stipend og lån til utdanning?

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften dekker:
– Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
– Gruppeveiledning i vår semester 1. år
– Gruppeveiledning i 2. år
– Veiledning på oppgave i 2. år
– Kompendium
– Eksamensavgift for 1. forsøk av års avsluttende eksamen i 1.år

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur utenom kompendium
– Lærecoaching (min 30 timer i løpet av utdanningen, 20 timer i løpet av det første studieåret)
– Registreringsavgift på kr. 4900.-. Kun første studieår.
– Semesteravgift til studentsamskipnaden.
– Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 2. år kr. 1500.- per eksamen.
– Eksamensavgift hvis eksamensforsøk 2. og 3. benyttes.

Studieavgiften økes noe hver høst ved oppstart av nytt studieår. Beløpet vil tilsvare minimum konsumprisindeksen.

*For 2. studieår økes studieavgiften ytterligere med kr. 2500 per semester på grunn av veiledning.

Studiemåter og undervisningsmetoder

Erfaringsbaserte læring
Det er egne erfaringer og opplevelser som ligger til grunn for innsikt og ny erkjennelse. I undervisningen brukes derfor ulike praktiske, erfaringsbaserte øvelser som er utviklet med tanke på arbeidslivet. Studenten skal derfor både ha individuell coaching og praktisere som coach i løpet av studiet. Studentene veiledes til oppmerksomhet på egne holdninger og personlige prosesser. De bruker seg selv, sin egen arbeidslivs historie og egne problemer knyttet til arbeidsplassen under innlæringen.

Innlæring av teori
Det forutsettes at studenten leser den anbefalte litteraturen. Hva den enkelte ellers trenger for å tilegne seg og integrere kunnskapen om gestalt, er individuelt og er en del av den personlige prosessen de to årene.

Gruppearbeid
Undervisningsgruppen brukes som arbeidsmodell for studentenes egen virkelighet. Her blir den enkelte både kjent med egne interaksjonsmønstre og invitert til å prøve ut nye former for sosial atferd. Innsikt i gruppeprosesser, det som skjer der mange mennesker møtes, læres ved oppmerksomhet på egen deltagelse i gruppen og ved at erfaringene relateres kontinuerlig til teorien.

Logg
Studenten skal det første året skrive logg fra hver samling. Et av kravene til å bli coach er at vedkommende lærer ta «metaposisjon». Med dette menes at studenten er i stand til å se seg selv utenfra og beskrive sin egen situasjon. Loggskriving er et ledd i denne læringen. Logg sendes lærer og brukes i skolens vurdering av studentens utvikling, som tilegg til erfaringene hovedlærer/lærer gjør seg av studenten gjennom skoleåret.

Lærecoaching- og gruppeveiledning

Studentene er pålagt 30 timer obligatorisk individuell coaching. Hensikten er å utvikle innsikt i egen personlig prosess, og få erfaring fra rollen som mottager av coaching. Studentene må selv dekke de kostnader dette medfører. En coachingtime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltcoaching hos akkreditert coach i GPO (Gestalt Praktiserende i Organisasjoner) i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 8 timer av det totale kravet på 30 timer.

Andre år skal studentene motta 24 timer obligatorisk veiledning på sitt eget arbeide som coach. Denne veiledningen foregår i gruppe. Studenten skal her presentere situasjoner og problemstillinger fra sin egen praksis som coach. Denne veiledningen er inkludert i studieavgiften.